با دستور سید عباس هاشمی منش؛مدیریت محترم صندوق بازنشستگی فولاد ومصوبه هیئت مدیره محترم صندوق،هیئت مدیره جدید شسبد تعیین گردید.

با حکمی از طرف سید عباس هاشمی منش سرپرست صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد جناب آقای یونس خسروانی بعنوان سرپرست و عضو هیئت مدیره و آقای علی جعفری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره منصوب گردید.