جلسه رسیدگی به مشکلات بازنشستگان محترم منطقه شاهرود برگزار شد

جلسه رسیدگی به مشکلات بازنشستگان محترم منطقه شاهرود با بیمه ملت  در تاریخ 97/5/17 در دفتر بازنشستگی شاهرود و با حضور اعضای ذیل برگزار شد

.

شایان ذکر است این جلسات در جهت رفع مشکلات درمانی بازنشستگان محترم و رسیدگی به شکایات آن ها هر 15روز یکبار در مراکز درمانی استان ها با حضور نمایندگان شرکت شسبد.معاونت فنی و عملیات بیمه ای 
بیمه ملت .کانون بازنشستگی و پزشکان معتمد برگزار میشود.
ـ خانم دکتر لاجوردی ـ نماینده شرکت شسبد
ـ آقای آجرلو ـ نماینده مدیرعامل و معاونت فنی و عملیات بیمه ای 
ـ آقای جرجانی ـ رئیس امور بازنشستگی و درمان
ـ دکتر رضوانی ـ پزشک معتمد شرکت شسبد و بیمه ملت در منطقه شاهرود
ـ آقای محقق ـ مدیر بیمه ملت در منطقه شاهرود
ـ آقای علی آبادی ـ رابط دفتر دامغان
ـ دکتر فرشاد فرهادی ـ پزشک معتمد در منطقه استان گلستان
ـ اعضای کانون بازنشستگان در منطقه شاهرود