اعضاء هیئت مدیره

  • جناب آقای علی جعفری رئیس هیئت مدیره
  • جناب آقای یونس خسروانی نائب رئیس و مدیرعامل
  • جناب آقای محمدرضا جاویــــدان عضو هیئت مدیره